Поддържане на недвижим имот - необходимост, форми и начини

Юридически се различават няколко вида съсобственост.

Най-напред тя се диференцира на дялова и бездялова в зависимост от обособените дялове, тоест, идеални части.

Най-простият вид е обикновената дялова съсобственост. Следва дялова съсобственост на гражданско дружество. Разликата тук е, че различните съсобственици могат да извличат ползи от своите дялове, както и да ги прехвърлят на други лица.

Най-разпространеният вид бездялова съсобственост е съпружеската имуществена общност.

Ако съсобствеността е възможно да бъде прекратена чрез делба, имаме делима съсобственост. В този случай съсобствениците разполагат с възможност да разделят имота. Изключение са случаите, когато законово установени норми предотвратяват разделянето на съсобствеността или нейната делба е невъзможна поради характера и предназначението на имота. 

Следва да се знае, че една делба би могла да доведе като резултат получаване на отделен, самостоятелен имот, изключителна собственост на едно лице, което води до това собственикът да може да се разпорежда и управлява имота, както намери за добре. Докато трае обаче един дълъг съдебен процес по делба, е добре имотът да бъде поверен на управител, който да се погрижи имота да носи съответните ползи за всички съсобственици, като е твърде вероятно по този начин да реализирате печалба въпреки скъпо струващата процедура по делба.

Управление на неделима собственост

 

Неделима съсобственост имаме, например, при общите части на етажната собственост – например, няма как да бъде разделено общото стълбище. Такива части в дадена сграда се делят на общи части по естество и общи части по предназначение.

Общите части по предназначение са такива, без които имотът ще продължи да е налице, но тяхната цел е да обслужват всичките негови съсобственици.

Общите части по естество са конструктивни по своята същност и без тях сградата не може да съществува. Те не могат да променят своето предназначение, тъй като то е заложено изначално в тяхната специфика.

Това, обаче, е възможно за общите части по предназначение. За целта се изисква всички съсобственици да са съгласни, като обикновено това съгласие се закрепява със съответен договор. По този начин общите части по предназначение вече стават съсобственост, която съответно може да бъде и поделяна между собствениците на отделните части в дадено здание. Понякога собствениците на една сграда решават дори да отдадат част от общите части под наем, за да реализират допълнителни доходи. За целта е добре да се обърнат към специалист – управител на имоти, който би могъл да им даде съвет и да им съдействат да извлекат максимална полза от общите части на сградата.

Също така, неделима съсобственост представлява и бездяловата съсобственост в рамките на едно семейство (между съпрузите). Управлението на общото имущество може да извършва всеки от съпрузите, като всеки един от тях може да се обърне за съдействие и към професионален управител.

Видове съсобственост според признака начин на възникване

 

В зависимост как е възникнала, съсобствеността е принудителна, доброволна и случайна.

Принудителната съсобственост не зависи от волята на съсобствениците – от този характер е, например, съпружеската имуществена съсобственост. Също такава е и съсобствеността върху общите части на етажната собственост.

Доброволната съсобственост е налице, когато имаме съгласието на съсобствениците за нейното наличие.

Случайна съсобственост имаме, когато е възникнала поради случайно юридическо събитие. Най-разпространеният вид случайна съсобственост е получаване на наследство от няколко наследника.

Съсобственикът има правото и задължението да участва в ползите и тежестите на имота съразмерно с частта си. Така той получава право да получава изгодите от общия имот в съответствие с пропорциите на своята част – например, наеми от аренда, лихви и т. н., но и задължението да заплаща и съответната пропорционална част от финансовите разходи и другите тежести за поддръжка на имота.

Когато възникне случайна съсобственост много често наследниците не успяват да се разберат кой и как ще ползва/управлява имота. Много често и някои от наследниците са в чужбина и е много трудно да се съберат всички на едно място, за да уредят отношенията помежду си. Поради това е добре да се обърнат към професионалист, който ще им съдейства по решаването на заплетения казус. Следва да се знае, че дори само част от наследниците да предприемат постъпки по управлението на имота, те биха могли да търсят разходите от останалите наследници или другите да им поискат полагащата им се част от получените доходи от общия имот. Ето защо не е необходимо всички собственици на имота да потърсят съдействието на професионален управител.

 

 

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...