Корпоративни Клиенти

 

Ние знаем как да направим един имот РАЙСКО КЪТЧЕ и как да повишим Вашите доходи.

КОРПОРАТИВНИ

КЛИЕНТИ

Изпратете безплатно запитване

Ние отговаряме бързо на изпратените ни запитвания. За да бъдем максимално полезни е добре в запитването да е дадена основна информация за бизнеса, колко на брой и какви имоти ще се управляват, колко на брой и какви помещения има във всеки имот и сграда. Така ще можем да определим нужния материален и човешки ресурс за нормалното протичане на процеса по управление на недвижимите имоти и да изготвим оферта. По-долу можете да разгледате някои от извършваните от нас дейности по управление на недвижими имоти.

 

Корпоративни клиенти 1
Досие на имотите

Винаги, когато става въпрос за управление на големи имоти или повече на брой такива, е необходимо да бъдат съхранявани, систематизирани основните документи относно недвижимата и движимата собственост. По този начин изграждаме система за рационално управление, която ни известява за предстоящите събития и действия, които следва да бъдат извършени с цел спазване на срокове и организирането им.

Охрана

Разбира се, когато става въпрос за сграда, за затворен комплекс или по-голям имот е важно да бъде осигурена жива охрана, която да контролира достъпа до тях.  Следва да се осигури и съответното оборудване, като алармена система и видеонаблюдение, с оглед противодействие на евентуален взлом или други закононарушения, както и спазване на вътрешния ред. За целта се ползват услугите на охранителна компания.

Почистване

Важна част от мениджмънта на недвижим имот е да бъде осигурена добра хигиена, за да се осигури здравословна среда на ползвателите. Честотата на почистване следва да се определи на база на дневния човекопоток. За тези действия може да бъдат назначени служители, които да изпълнява функциите или да бъде сключен договор с външна фирма, в зависимост от конкретните желания и нужди на обекта.

h
Доходност

За да се обезпечи висока доходност от недвижимостта следва да се използва максимално разполагаемият капацитет. Така се постига висока ефективност и възвръщаемост при една инвестиция. Запазването на добрите условия и визия на имота е предпоставка за намирането и задържането за по-голям период от време на наемателите. А осигуряването на допълнителни удобства е и ключово за увеличаване на приходите от наеми за собственика.

Контрол

При осъществяване на пропърти мениджмънта нашата компания поддържа високо ниво на контрол по изпълнение на ангажиментите по сключените договорни отношения. Стриктно се спазват всички срокове, подават се известия. Редовно се предоставят отчети на собственика с оглед осигуряване на прозрачността при изпълнението на функциите на мениджъра.

Техническа поддръжка

Техническата поддръжка е от изключително значение за пълното изпълнение свойствата на всеки обект. За целта се следи за правилното функциониране и експлоатация на климатичните и отоплителни системи, ВиК и електрическа инсталация, интернет мрежа и оборудване. Разбира се важно е да бъдат осигурени кафе-машини, офис оборудване, а понякога и фитнес уреди.

Заявяване и поръчка на услуга

В тези четири стъпки описваме процеса на работа с клиента преди започване на работа.

Отправяне на запитване за предоставяне на конкретна услуга

Получаване на отговор в рамките на 24 часа

Определяме цената на услугата и изготвяме оферта

Изготвяне и подписване на договор. Заплащане.

Мениджър имоти

Основната дейност на нашата компания е управление на имоти. Колкото по-големи обекти притежава един клиент или колкото повече на брой, толкова и за него става все по-трудоемко да се справи сам с дейността по тяхното стопанисване и управление.  Затова и ние спазваме множество принципи в нашата работа и поставяме цели пред себе си, за да бъдем най-добрият управител на недвижими имоти в България.

Свържи се с нас

Във формата можете да заявите услуга или просто да ни попитате за такава, както и да поискате оглед на имота.

2 + 15 =